Narzędzia

Skanery nieświadomych asocjacji

Ekran-skanera---Myślę

Skanery nieświadomych asocjacji (SNA) wyróżniają się pośród innych narzędzi psychologicznych, gdyż pozwalają w prosty, nieinwazyjny sposób, sięgnąć w obszar nieświadomy człowieka i uzyskać z niego ustrukturyzowaną informację związaną z różnymi sferami jego życia i aktywności.

Stosowane obecnie inne metody w większości opierają się udzielaniu odpowiedzi na pytania lub wykonywaniu zadań, podczas których dominuje używanie logiki, rozumu, myślenia, co pozwala badanemu na świadome kontrolowanie czy blokowanie reakcji uznawanych przez badanego jako nieodpowiednie lub niepożądane. Powoduje to w różnym stopniu zafałszowanie danych i w konsekwencji wyników badań. 

Wyjątkowość skanerów SNA polega na wydobyciu nieświadomych skojarzeń i reakcji człowieka na konkretne słowa reprezentujące określony kontekst otaczającej go rzeczywistości. Skanery sięgają w obszar na co dzień niedostępny nawet dla samego skanowanego, a który odpowiada za jego postawę, nastawienie, reakcje i nieświadome strategie działania.

Niektóre skanery SNA mogą być stosowane już dla dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż już od najmłodszych lat jako istoty ludzkie reagujemy na otaczający nas świat w sposób dla nas nieświadomy, nie zawsze wiedząc co powoduje takie reakcje, dlaczego tak reagujemy, albo też nie potrafimy ich wyjaśnić na poziomie rozumowym. Skanery SNA przybliżają świat nieświadomych odczuć i reakcji do bardziej ustrukturyzowanego, uporządkowanego i rozumianego przez ludzi świata.

Kluczowym założeniem tej metody jest proste pokazanie jak w danym momencie życia i kontekście otoczenia funkcjonuje człowiek czy zespół oraz jak on reaguje na świat zewnętrzny na poziomie nieświadomym.
Podejście to nie klasyfikuje osoby skanowanej do żadnego typu, nie przypisuje jej niezmiennych cech i właściwości. Przyjmuje, że wraz ze zmianami w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym człowieka mogą następować zmiany jego reakcji i zachowań na otaczający go świat.
Skanowanie jest proste i szybkie w zastosowaniu. Odbywa się w oparciu o narzędzie on-line i trwa od 5 do ok. 20 min (w zależności od wybranego skanera). Polega na intuicyjnym wybieraniu, do kolejno pojawiających się prostych pojęć (z różnych obszarów), trzech kolorów z ośmiu (ilustracja powyżej).

Skanery dostępne obecnie:

Skanery dla biznesu: Profil pracownika i Profil grupy, mogą być dostosowane w pewnym zakresie do kontekstu i potrzeb konkretnej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a lub masz pytania prosimy o kontakt.
Udzielimy bardziej szczegółowych informacji dotyczącej skanerów.

 

Metodologia skanerów

skanery-nieświadomych-asocjacji

Narzędzie zostało opatentowane w USA przez naszego zagranicznego partnera. Patent obejmuje swoim zasięgiem 146 krajów na całym świecie.  Metoda została zweryfikowana i spełnia normy dotyczące testów psychologicznych (średni współczynnik korelacji wynosi 0,862)

Metodologia bazuje na metodzie Color-Word Association Technique (CWAT). Metoda CWAT (Color-Word Association Technique) mierzy wzory zachowania używając skali kolorów zamiast tradycyjnych kwestionariuszy czy badań prowokując do odpowiedzi, które nie mogą być świadomie kontrolowane, ignorowane lub przerywane. CWAT jest metodą która łączy psychologię, z wiedzą naukową z dziedzin takich jak neurologia, medycyna, biologia, matematyka, socjologia, statystyka i informatyka.

Metoda polega na użyciu palety ośmiu kolorów i kalibracji zbioru słów, które mogą być dostosowane do określonego kontekstu czy celu, co umożliwia dostosowanie skanera do specyfiki organizacji.

Ścieżki neuronalne osoby skanowanej są pobudzane w kilka milisekund poprzez połączenie słowa i koloru. W milisekundzie następuje wyłowienie skojarzenia (silnych doświadczeń, reakcji, wyuczonych strategii czy założeń) z danym słowem zapisanego w części nieświadomej umysłu i wyrażenie go poprzez kolory. Twórca tej metody (firma DAP Services) oparł ją na wieloletnich badaniach szerokiego zakresu reakcji, doświadczania i przetwarzania informacji.

W tej metodzie kolory nie reprezentują symbolicznego znaczenia kolorów, jej celem nie jest identyfikacja i nazywanie kolorów. Istotne dla metody jest to, że fale częstotliwości danego koloru przepłynie poprzez oczy do mózgu. Każdy kolor reprezentuje część dokładnie mierzonej częstotliwości związanej z promieniowaniem koloru.

Przy całej wewnętrznej złożoności tej metody, interfejs użytkownika jest prosty do użycia nawet przez dzieci, a na metodę CWAT nie mają wpływu czynniki kulturowe, językowe, wykształcenie czy poprzednie doświadczenia respondenta z dowolnego rodzaju testami i miarami.

Do tej pory skanowanie tą metodę przeprowadzono dla ponad 500 tys. osób z wielu krajów na świecie.

Energia życiowa

Zastosowanie: Biznes, Indywidualnie

Skaner Energii życiowej umożliwia, uzyskanie informacji o aktualnym stanie Twojej energii życiowej i sposobie dysponowania nią. Pozwala też na uzyskanie informacji, o tym jak ta energia się rozkłada na różne obszary życia i wewnętrzne potrzeby m.in.:

 • utrzymywanie własnej niezależności,
 • społeczne formy zachowań i relacji z ludźmi,
 • produktywność i sukces w pracy,
 • utrzymanie fizycznej autonomii, itp.

Skanery SNA

Wybór szkoły średniej

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Skaner wyboru szkoły średniej za pomocą prostych, starannie dobranych słów, modeluje różnego rodzaju typy szkół występujące w Polsce i umożliwia zebranie informacji z części nieświadomej ucznia o jego preferencjach dotyczących poszczególnych typów szkół. Na podstawie intuicyjnych wyborów kolorów przez ucznia, generowany jest raport, który potem przesyłamy mailem, w którym jest ranking typów szkół średnich wraz ze stopniem dopasowania do ucznia. Zawarte są w nim też informacje, użyteczne także dla rodziców i poszerzających ich wiedzę o uczniu (synie, córce) m.in.:

 • zdolność do stosowania się do zasad i reguł,
 • zdolność do uczenia się,
 • w jakich sytuacjach czuje się najlepiej,
 • najlepszy model uczenia się,
 • w jaki sposób najlepiej wykona zadanie,
 • co motywuje ucznia a czego unika.

Na jego podstawie można dokonać wyboru szkoły średniej w której uczeń będzie się czuł lepiej, będzie go do niej ciągnęło a dzięki temu będzie miał możliwość osiągania lepszych wyników w nauce. Tego wyboru, bardziej trafnie, możesz dokonać sam/-a zakupując u nas raport.

Możesz też skorzystać z usług naszego doradcy zawodowego, aby pogłębić zrozumienie  informacji zawartych w raporcie i wypracować kroki, które możesz podjąć aby Twój rozwój (o ile jesteś uczniem) lub rozwój Twojego dziecka (o ile jesteś rodzicem) były najbardziej zgodne z wewnętrznymi potrzebami ucznia i możliwościami rodziny.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Skanery nieświadomych asocjacji.

Wybór uczelni

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Skaner wyboru uczelni, za pomocą prostych, starannie dobranych słów, modeluje świat szkolnictwa wyższego i umożliwia zebranie informacji z części nieświadomej ucznia, i chcącego po maturze kształcić się dalej. Na podstawie intuicyjnych wyborów kolorów przez ucznia, generowany jest raport, który potem przesyłamy mailem, zawierający stopień dopasowania typów uczelni do danego ucznia.

Dodatkowo raport zawiera informacje o jego:

 • możliwości studiowania za granicą,
 • aktualnej zdolności do uczenia się, która jest pochodną dwóch czynników: zdolności do skutecznego uczenia się i zdolności do koncentracji,
 • potrzebnym podejściu do skutecznego studiowania i ukończenia studiów, przy określonej zdolności do uczenia się.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Skanery nieświadomych asocjacji.

Wybór_uczelni2

Profil pracownika

Zastosowanie: Biznes, Indywidualnie

Skaner Profil pracownika za pomocą prostych, odpowiednio dobranych słów, modeluje podstawowy kontekst pracy pracownika w biurze i umożliwia zebranie informacji z części nieświadomej osoby skanowanej o jej aktualnym stanie (nastawieniu) w otoczeniu i środowisku obecnej firmy m.in. w zakresie:

 • przestrzegania zasad,
 • poziomu utożsamiania się z firmą,
 • podatności na zmiany i umiejętności dostosowania się do zmian w firmie,
 • podatności na stres i poziomu odczuwanego stresu w firmie, organizacji,
 • zrozumienia i wykorzystania informacji,
 • potencjału do działania i obecnej efektywności w pracy,
 • etyki w pracy,
 • najczęściej używanych ról życiowych i zawodowych,
 • konstruktywnych typów zachowania i uczenia się: w firmie, przy pracy, poza pracą,
 • atmosfery relacji tworzonych wokół siebie: w firmie, podczas pracy, poza pracą,
 • elementów motywujących i stresujących: w firmie i podczas wykonywania pracy,
 • zachowania przejawianego w stresie i w podczas zachodzących zmian.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Skanery nieświadomych asocjacji.

Profil grupy

Zastosowanie: Biznes

Raport Profil grupy tworzony jest w oparciu o wyniki uzyskane po zeskanowaniu osób z zespołu/grupy skanerem Profil pracownika, który to za pomocą prostych, odpowiednio dobranych słów, modeluje podstawowy kontekst pracy pracownika w biurze i umożliwia zebranie informacji z części nieświadomej osób skanowanych. Raport Profil zespołu zawiera przetworzone informacje uwzględniające wyniki poszczególnych osób i ich wzajemny wpływ i udostępnia informacje o stan grupie w otoczeniu i środowisku obecnej firmy  m.in. w zakresie:

 • potencjału efektywności i stopień jego obecnego wykorzystania,
 • ryzyka wystąpienia nieetycznego zachowani,
 • obecnego poziomu stresu,
 • poziomu: aspiracji, wydajności, spójności grupy i komunikacji w grupie,
 • poziomu: aspiracji, wydajności, spójności grupy i komunikacji w grupie,
 • rodzaju konstruktywnego zachowania stosowanego w środowisku firmy, podczas pracy i w relacjach osobistych – w normalnych warunkach, w warunkach stresu i w zmianie,
 • czynników stresujących i motywujących grupę.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Skanery nieświadomych asocjacji.

Talenty Gallupa

Talenty-GallupaTalenty w rozumieniu Instytutu Gallupa to intuicyjny, wrodzony sposób myślenia, działania czy nawiązywania relacji z innymi, który dla danej osoby jest najprostszy, oczywisty i uzyskiwany bez specjalnego wysiłku. Pracując w zgodzie ze swoimi dominującymi talentami osoba wychodząc z pracy będzie przejawiała radość i entuzjazmu, gdyż praca staje się dla niej pasją i źródłem energii.

Instytut Gallupa przeprowadził 30 letnie badania które objęły ok. 2 mln ludzi. Badanie te pozwoliły wyodrębnić 34 talenty, które przejawiają się w taki sam sposób niezależnie od rasy, płci i kultury. Kluczowym elementem nowego spojrzenia na talenty jest teza, że organizacje jak i sami ludzie bardziej niż skupiania się na brakach czy niedostatkach potrzebują uruchomienia potencjału zawartego w dominujących talentach ludzi.

Koncepcja zastosowania profilu talentowego z 5-mia najsilniejszymi talentami bazuje na założeniu, że wykorzystywanie w pracy tych 5 dominujących talentów pozwala ludziom osiągać niezwykłe wyniki i sukcesy. Powstały paradygmat związany z talentami zakłada, że należy inwestować nie w wyrównywanie umiejętności osoby do poziomu innych osób czy do poziomu wymaganego przez organizację, ale inwestować w takie obszary, w których ludzie przejawiają szczególną łatwość i mogą osiągać mistrzostwo, dzięki czemu zyskuje i ta osoba i cała organizacja.

Niezależnie od poziomu inteligencji, posiadanej wiedzy, czy doświadczeń zawodowych każda osoba ma swoje dominujące talenty. Każda. Ty też. Kiedy będziesz pracować w zgodzie z nimi, bo wtedy z Twojej indywidualnej perspektywy będzie to dla Ciebie najlepsze a dzięki temu będziesz miał/-a poczucie większej lekkości, chęci i gotowości do pracy i życia. Tym samym będziesz w stanie energetycznym, który umożliwia Tobie osiąganie niezwykłych sukcesów, które będą sukcesami mierzone Twoimi własnymi miarami.

Bazując na otrzymanych w teście 5-ciu talentach możesz zamówić u nas pisemny raport talentowy (zob. Menedżerski raport talentowy), który pozwala na zobaczenie wpływu Twojego profilu talentowego na zachowania i wybory dokonywane spontanicznie czy intuicyjnie w pracy w różnych jej przejawach. Do tego raportu możesz sięgać raz na jakiś czas a przez to osiągać coraz głębsze zrozumienie i świadomość przejawu swoich talentów. Możesz też zamówić dodatkową usługą szczegółowo omawiającą ten raport dzięki której uzyskasz głębsze zrozumienie swoich dotychczasowych wyborów, zachowań oraz strategii podejmowanych w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Dzięki zebraniu wspólnego działania 5-ciu dominujących talentów w Twoim profilu talentowym uzyskasz swój obszar doskonałości w którym najpełniej może przejawiać się Twoje Mistrzostwo Osobiste. Zarządzając talentami i konsekwentnie podążając ku swojemu Mistrzostwu Osobistemu osiągasz sukces zawodowy, a także zadowolenie oraz satysfakcję z całości życia.

Jeśli pracujesz w środowisku w którym nie ma możliwości ich rozwoju to będziesz się męczyć i obumierać, natomiast jeśli masz odpowiednie warunki to wracasz z pracy z energią i satysfakcją  i po prostu rozkwitasz.

„Zarządzaj talentami, aby one nie rządziły Tobą”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak Twoje talenty przejawiają się razem w pracy, w jaki sposób podchodzisz, tworzysz i rozwiązujesz sytuacje zawodowe, możesz zamówić Menedżerski raport talentowy.

Jeśli chcesz coś zrobić ze swoimi talentami, aby one mogły lepiej pracować dla Ciebie, to zapoznaj się z tym co możesz zrobić aby zacząć realizować swoje Mistrzostwo Osobiste.