Narzędzia

Diagnozy CA Method 
Ekran-skanera---Myślę

Diagnozy CA Method wyróżniają się pośród innych narzędzi psychologicznych, gdyż pozwalają w prosty, nieinwazyjny sposób, sięgnąć w obszar nieświadomy człowieka i uzyskać z niego ustrukturyzowaną informację związaną z różnymi sferami jego życia i aktywności.

Stosowane obecnie inne metody w większości opierają się udzielaniu odpowiedzi na pytania lub wykonywaniu zadań, podczas których dominuje używanie logiki, rozumu, myślenia, co pozwala badanemu na świadome kontrolowanie czy blokowanie reakcji uznawanych przez badanego jako nieodpowiednie lub niepożądane. Powoduje to w różnym stopniu zafałszowanie danych i w konsekwencji wyników badań. 

Wyjątkowość diagnoz CA Method polega na wydobyciu nieświadomych skojarzeń i reakcji człowieka na konkretne słowa reprezentujące określony kontekst otaczającej go rzeczywistości. Diagnozy sięgają w obszar na co dzień niedostępny nawet dla samego diagnozowanego, a który odpowiada za jego postawę, nastawienie, reakcje i nieświadome strategie działania.

Metoda ta może być stosowana nawet przez dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż wszyscy wewnętrznie reagują na otaczający ich świat. Dorośli w sposób bardziej świadomy, dzieci zupełnie nieświadomie. Diagnozy CA Method są sposobem komunikacji z dziećmi, młodzieżą a także z  dorosłymi, prezentując ich wewnętrzny świat nieświadomych: reakcji, odczuć czy zachowań w sposób uporządkowany i ustrukturalizowany dając możliwość lepszego zrozumienia tego świata a przez to i człowieka.

Metoda ta obrazuje jak w danym momencie życia i kontekście konkretnego otoczenia funkcjonuje  osoba i jakie są jej wewnętrznie reakcje na świat zewnętrzny. 
Podejście to nie klasyfikuje osoby diagnozowanej do żadnego typu, nie przypisuje jej niezmiennych cech i właściwości. Przyjmuje, że wraz ze zmianami w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym człowieka mogą następować zmiany jego reakcji i zachowań na otaczający go świat.
Diagnozowanie jest proste i szybkie w zastosowaniu. Odbywa się w oparciu o narzędzie on-line i trwa od 5 do ok. 20 min (w zależności od wybranej diagnozy). Polega na intuicyjnym wybieraniu, do kolejno pojawiających się prostych pojęć (z różnych obszarów), trzech kolorów z ośmiu (ilustracja powyżej).

Metoda CA method

skanery-nieświadomych-asocjacji

Metoda została opatentowana w USA przez naszego partnera. Patent obejmuje swoim zasięgiem 146 krajów na całym świecie.  Metoda została zweryfikowana i spełnia normy dotyczące testów psychologicznych (średni współczynnik korelacji wynosi 0,862)

Metodologia bazuje na metodzie CA Method. Metoda ta mierzy wzory zachowania używając skali kolorów zamiast tradycyjnych kwestionariuszy czy badań prowokując do odpowiedzi, które nie mogą być świadomie kontrolowane, ignorowane lub przerywane. CA Method jest metodą która łączy psychologię, z wiedzą naukową z dziedzin takich jak neurologia, medycyna, biologia, matematyka, socjologia, statystyka i informatyka.

Ścieżki neuronalne osoby skanowanej są pobudzane w kilka milisekund poprzez połączenie słowa i koloru. W milisekundzie następuje wyłowienie skojarzenia (silnych doświadczeń, reakcji, wyuczonych strategii czy założeń) z danym słowem zapisanego w części nieświadomej umysłu i wyrażenie go poprzez kolory. Twórca tej metody oparł ją na wieloletnich badaniach szerokiego zakresu reakcji, doświadczania i przetwarzania informacji.

W tej metodzie kolory nie reprezentują symbolicznego znaczenia kolorów, jej celem nie jest identyfikacja i nazywanie kolorów. Istotne dla metody jest to, że fale częstotliwości danego koloru przepłynie poprzez oczy do mózgu. Każdy kolor reprezentuje część dokładnie mierzonej częstotliwości związanej z promieniowaniem koloru.

Przy całej wewnętrznej złożoności tej metody, interfejs użytkownika jest prosty do użycia nawet przez dzieci, a na metodę CA Method nie mają wpływu czynniki kulturowe, językowe, wykształcenie czy poprzednie doświadczenia respondenta z dowolnego rodzaju testami i miarami.

Do tej pory tą metodą zdiagnozowano ponad 600 tys. osób z całego świata.

Diagnozy CA Method

Dziecko w przedszkolu

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Diagnoza słowami dziecka opisuje sposób odbioru przez niego świata przedszkola z perspektywy: czynności, które tam się odbywają, pomieszczeń w przedszkolu jak i personelu. W tym kontekście przedszkola otrzymasz odpowiedzi swojego dziecka na następujące pytania:

O czym marzę? Czego się boję? Gdzie najbardziej lubię przebywać? Gdzie nie czuję się pewnie? Kogo zwykle potrzebuję? Kogo najchętniej unikam?

Będę uczniem

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Diagnoza pozwalająca zobaczyć na jakim etapie rozwoju jest dziecko w momencie rozpoczęcia nauki i jego aktualne predyspozycje do rozwoju w szkolnej klasie.

Parametry przedstawione w tej diagnozie dostarczają informacji o dziecku - między innymi o jego poziomie:

 • potrzeby akceptacji przez grupę,
 • potrzeby promowania swojej indywidualności,
 • podstaw do dalszego rozwoju,
 • efektywności działań dziecka,
 • wpływu oceniania przez innych,
 • wpływu nauki w klasie na wzrost umiejętności dziecka,
 • radzenia sobie z niepowodzeniami,
 • gotowości podjęcia ryzyka, celem zaspokojenia swoich potrzeb.

Wybór szkoły średniej

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Diagnoza Wybór szkoły średniej za pomocą prostych, starannie dobranych słów, modeluje różnego rodzaju typy szkół występujące w Polsce i umożliwia zebranie informacji z części nieświadomej ucznia o jego skłonnościach i preferencjach dotyczących poszczególnych typów szkół. Na podstawie intuicyjnych wyborów kolorów przez ucznia, powstaje ranking typów szkół średnich wraz ze stopniem ich dopasowania do ucznia, przedstawiany na raporcie. W tym raporcie z diagnozy zawarte są też informacje, użyteczne dla rodziców i poszerzających ich wiedzę o ich dziecku w tym m.in.

 • zdolność do stosowania się do zasad i reguł,
 • zdolność do uczenia się,
 • w jakich sytuacjach czuje się najlepiej,
 • najlepszy model uczenia się,
 • w jaki sposób najlepiej wykona zadanie,
 • co motywuje ucznia a czego unika.

Na podstawie wyników tej diagnozy można dokonać wyboru szkoły średniej w której uczeń będzie się czuł lepiej, będzie go do niej ciągnęło a dzięki temu będzie miał możliwość osiągania lepszych wyników w nauce. 

Możesz też skorzystać z usług naszego konsultanta, aby pogłębić zrozumienie  informacji zawartych w raporcie i wypracować kroki, które możesz podjąć Ty lub Twoje dziecko aby dopasować się do wewnętrznych wewnętrznych jego potrzeb. A gdy na jego podstawie będziesz chciał podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej możesz też skorzystać z usług naszego doradcy zawodowego.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Metoda CA Method.

Wybór uczelni

Zastosowanie: Edukacja, Indywidualnie

Diagnoza Wybór uczelni, za pomocą prostych, starannie dobranych słów, modeluje przyszły zawodowy świat młodego człowieka i umożliwia zebranie informacji z jego części nieświadomej ucznia, dotyczącej jego naturalnych skłonności. Na podstawie intuicyjnych wyborów kolorów tworzony jest raport końcowy zawierający ranking stopnia dopasowania różnych typów uczelni do wewnętrznych skłonności danego ucznia.

Dodatkowo raport zawiera informacje o jego:

 • wewnętrznym potencjale studiowania za granicą,
 • aktualnej zdolności do uczenia się, 

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Metoda CA Method..

Wybór_uczelni2

Profil pracownika

Zastosowanie: Biznes, Indywidualnie

Diagnoza Profil pracownika za pomocą prostych, odpowiednio dobranych słów, modeluje podstawowy kontekst pracy osoby i umożliwia zebranie informacji  o jej aktualnym stanie (nastawieniu) w otoczeniu i środowisku obecnej firmy m.in. w zakresie:

 • przestrzegania zasad,
 • poziomu utożsamiania się z firmą,
 • podatności na zmiany i umiejętności dostosowania się do zmian w firmie,
 • podatności na stres i poziomu odczuwanego stresu w firmie, organizacji,
 • zrozumienia i wykorzystania informacji,
 • potencjału do działania i obecnej efektywności w pracy,
 • etyki w pracy,
 • najczęściej używanych ról życiowych i zawodowych,
 • konstruktywnych typów zachowania i uczenia się: w firmie, przy pracy, poza pracą,
 • atmosfery relacji tworzonych wokół siebie: w firmie, podczas pracy, poza pracą,
 • elementów motywujących i stresujących: w firmie i podczas wykonywania pracy,
 • zachowania przejawianego w stresie i w podczas zachodzących zmian.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Metoda CA Method.i.

Profil grupy

Zastosowanie: Biznes

Raport Profil grupy tworzony jest w oparciu o wyniki uzyskane po zdiagnozowaniu osób z zespołu/grupy diagnozą Profil pracownika. Raport Profil zespołu zawiera przetworzone informacje uwzględniające wyniki poszczególnych osób i ich wzajemny wpływ i udostępnia informacje o nastawieniu i parametrach grupy jako całości w otoczeniu i środowisku obecnej firmy  m.in. w zakresie:

 • potencjału efektywności i stopień jego obecnego wykorzystania,
 • ryzyka wystąpienia nieetycznego zachowani,
 • obecnego poziomu stresu,
 • poziomu: aspiracji, wydajności, spójności grupy i komunikacji w grupie,
 • poziomu: aspiracji, wydajności, spójności grupy i komunikacji w grupie,
 • rodzaju konstruktywnego zachowania stosowanego w środowisku firmy, podczas pracy i w relacjach osobistych – w normalnych warunkach, w warunkach stresu i w zmianie,
 • czynników stresujących i motywujących grupę.

Więcej o wykorzystywanej metodzie i sposobie wykonania skanowania, możesz się dowiedzieć z opisu Metoda CA Method.

Energia życiowa

Zastosowanie: Biznes, Indywidualnie

Diagnoza Energia życiowa umożliwia, uzyskanie informacji o aktualnym stanie Twojej energii życiowej i sposobie dysponowania nią. Pozwala też na uzyskanie informacji, o tym jak ta energia się rozkłada na różne obszary życia i wewnętrzne potrzeby m.in.:

 • utrzymywanie własnej niezależności,
 • społeczne formy zachowań i relacji z ludźmi,
 • produktywność i sukces w pracy,
 • utrzymanie fizycznej autonomii, itp.

Talenty Gallupa

Talenty-GallupaTalenty w rozumieniu Instytutu Gallupa to intuicyjny, wrodzony sposób myślenia, działania czy nawiązywania relacji z innymi, który dla danej osoby jest najprostszy, oczywisty i uzyskiwany bez specjalnego wysiłku. Pracując w zgodzie ze swoimi dominującymi talentami osoba wychodząc z pracy będzie przejawiała radość i entuzjazmu, gdyż praca staje się dla niej pasją i źródłem energii.

Instytut Gallupa przeprowadził 30 letnie badania które objęły ok. 2 mln ludzi. Badanie te pozwoliły wyodrębnić 34 talenty, które przejawiają się w taki sam sposób niezależnie od rasy, płci i kultury. Kluczowym elementem nowego spojrzenia na talenty jest teza, że organizacje jak i sami ludzie bardziej niż skupiania się na brakach czy niedostatkach potrzebują uruchomienia potencjału zawartego w dominujących talentach ludzi.

Koncepcja zastosowania profilu talentowego z 5-mia najsilniejszymi talentami bazuje na założeniu, że wykorzystywanie w pracy tych 5 dominujących talentów pozwala ludziom osiągać niezwykłe wyniki i sukcesy. Powstały paradygmat związany z talentami zakłada, że należy inwestować nie w wyrównywanie umiejętności osoby do poziomu innych osób czy do poziomu wymaganego przez organizację, ale inwestować w takie obszary, w których ludzie przejawiają szczególną łatwość i mogą osiągać mistrzostwo, dzięki czemu zyskuje i ta osoba i cała organizacja.

Niezależnie od poziomu inteligencji, posiadanej wiedzy, czy doświadczeń zawodowych każda osoba ma swoje dominujące talenty. Każda. Ty też. Kiedy będziesz pracować w zgodzie z nimi, bo wtedy z Twojej indywidualnej perspektywy będzie to dla Ciebie najlepsze a dzięki temu będziesz miał/-a poczucie większej lekkości, chęci i gotowości do pracy i życia. Tym samym będziesz w stanie energetycznym, który umożliwia Tobie osiąganie niezwykłych sukcesów, które będą sukcesami mierzone Twoimi własnymi miarami.

Bazując na otrzymanych w teście 5-ciu talentach możesz zamówić u nas pisemny raport talentowy (zob. Menedżerski raport talentowy), który pozwala na zobaczenie wpływu Twojego profilu talentowego na zachowania i wybory dokonywane spontanicznie czy intuicyjnie w pracy w różnych jej przejawach. Do tego raportu możesz sięgać raz na jakiś czas a przez to osiągać coraz głębsze zrozumienie i świadomość przejawu swoich talentów. Możesz też zamówić dodatkową usługą szczegółowo omawiającą ten raport dzięki której uzyskasz głębsze zrozumienie swoich dotychczasowych wyborów, zachowań oraz strategii podejmowanych w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.

Dzięki zebraniu wspólnego działania 5-ciu dominujących talentów w Twoim profilu talentowym uzyskasz swój obszar doskonałości w którym najpełniej może przejawiać się Twoje Mistrzostwo Osobiste. Zarządzając talentami i konsekwentnie podążając ku swojemu Mistrzostwu Osobistemu osiągasz sukces zawodowy, a także zadowolenie oraz satysfakcję z całości życia.

Jeśli pracujesz w środowisku w którym nie ma możliwości ich rozwoju to będziesz się męczyć i obumierać, natomiast jeśli masz odpowiednie warunki to wracasz z pracy z energią i satysfakcją  i po prostu rozkwitasz.

„Zarządzaj talentami, aby one nie rządziły Tobą”

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak Twoje talenty przejawiają się razem w pracy, w jaki sposób podchodzisz, tworzysz i rozwiązujesz sytuacje zawodowe, możesz zamówić Menedżerski raport talentowy.

Jeśli chcesz coś zrobić ze swoimi talentami, aby one mogły lepiej pracować dla Ciebie, to zapoznaj się z tym co możesz zrobić aby zacząć realizować swoje Mistrzostwo Osobiste.