USŁUGI DLA BIZNESU

 

Przegląd usług

Dla Firm i Organizacji

Wellness organizacji W tym obszarze proponujemy różne, drobne, punktowe działania dla pracowników. Ich celem jest zwiększenie wewnętrznej energii i motywacji, zmiana stanu energetycznego i mentalnego pracowników, co przekłada się bezpośrednio na ich zaangażowanie i osiągane wyniki.
Zobacz więcej

Przywództwo talentowe to działania umożliwiające uzyskanie informacji o naturalnych, wrodzonych talentach pracowników a potem ich efektywniejsze ukierunkowanie i wykorzystywanie w organizacji. To działania na których zyskują zarówno pracownicy jak i osoby zarządzające.  Pracownicy uzyskują  większą świadomość samych siebie i rozumienie swoich talentów oraz większą energię do działania. Menedżerowie informacje oraz kompetencje jak lepiej zagospodarować talenty i energię ludzi.
Zobacz więcej

Zmiana w organizacji Ta usługa wspiera wprowadzanie trwałych zmian w organizacji, m. in. poprzez pomiar czynników związanych z nastawieniem i postawą ludzi, zespołów w danym kontekście organizacji lub zmiany i uwzględnienie ich przy podejmowaniu decyzji czy konkretnych działań w organizacji.
Zobacz więcej

Akademia Lidera Celem jest tu przede wszystkim wzmocnienie umiejętności  komunikacji z pracownikami, pobudzenie samorozwoju, świadomości osób w kontekście bycia liderem. Uczestnicy zyskują większą świadomość i wiedzę dotyczącą siebie i innych ludzi a także zyskują kompetencje do lepszego wykorzystywania potencjału swojego, podwładnych i zespołów.
Zobacz więcej

 

Dla Zespołów Pracowników

Profil Zespołu To specjalizowany raport z informacjami o aktualnym, wewnętrznym (niedeklaratywnym) odbiorze przez członków zespołu rzeczywistości firmowej i jej wpływu na efekty i jego sposób pracy tego zespołu. Te informacje pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji i bardziej skutecznych działań dotyczących całości zespołu i jego otoczenia.
Zobacz więcej

Team coaching To proces składający się z kilku spotkań całego zespołu. Umożliwia, wyłonienie się potrzebnej wiedzy i rozwiązań znajdujących się już w samym zespole, aby pracował on efektywniej i osiągał stawiane przed nim cele. Pozwala też budować lepszego ducha zespołu jak i uruchamiać energię tkwiącą w relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
Zobacz więcej

 

Dla Pracowników

Menedżerski Raport Talentowy Osoba zarządzająca może uzyskać informacje o swoich talentach i o talentach swoich podwładnych, oraz o ich sposobie wyrażania się w pracy. Dzięki temu menedżerowie mogą dobierać lepsze zadania dla siebie i pracowników, wykorzystywać wewnętrzną motywację, i lepiej komunikować się z ludźmi. Raport ten może być wykorzystywany niezależnie także przez działy HR przy zatrudnianiu nowych osób , aby wybrać osoby bardziej pasująco talentowo do wymagań stanowiska czy specyfiki zadań, które ma ona realizować.
Zobacz więcej

Profil pracownika To specjalizowany raport z informacjami o aktualnym, wewnętrznym (niedeklaratywnym) odbiorze przez pracownika rzeczywistości firmowej i jej wpływu na efekty i sposób pracy pracownika. Te informacje pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji i bardziej skutecznych działań dotyczących pracownika i jego otoczenia.
Zobacz więcej

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® To unikatowe, systemowe podejście pracujące na najgłębszych, często nieświadomych, wewnętrznych zasobach człowieka. Jest szczególnie przydatne osobom na wysokich stanowiskach, liderom/specjalistom z dużym potencjałem. Osobom, które posiadają już spory zakres wiedzy, umiejętności, a potrzebujących przekroczyć wewnętrzne bariery i przekonania, aby realizować większe wyzwania, rozwijać się i urzeczywistniać swój potencjał.
Zobacz więcej

Coaching To tradycyjny proces coachingowy, przeznaczony dla pracowników pełniących różne funkcje, na różnych poziomach struktury organizacyjnej. Umożliwia realizację celów stawianych przez organizację i opiera się bardziej na świadomych aspektach i zasobach danej osoby. Pozwala zyskiwać nową perspektywę i lepiej wykorzystywać swoje aktualne zasoby w obecnym środowisku firmowym.
Zobacz więcej

Firmy i organizacje

Wellness organizacji

Wellness-organizacji

Wellness organizacji to różnorodne, niewielkie działania na poziomie pojedynczych osób lub zespołów, które sprawiają, że podwyższa się u nich poziom energii i motywacja związane z działaniami w organizacji. A to wpływa na wyniki osiągane przez nich w rzeczywistości.

Aby określić potrzeby organizacji, w tym względzie, w pierwszej kolejności badamy aktualny stan zespołów i poszczególnych osób za pomocą Skanerów nieświadomych asocjacji. Otrzymane wyniki pozwalają określić kluczowe obszary w których ukryta jest energia, realnie do wykorzystania w organizacji. Na ich podstawie określane są możliwe i potrzebne działania do wykonania.

Każda organizacja działa w innym kontekście biznesowo-osobowym dlatego też każdorazowo dobieramy do niej cele, sposób jak i kolejność działań. Wellness organizacji w głównej mierze opiera się na zwiększaniu samoświadomości pracowników oraz zespołów dotyczących ich potencjału jak i aktualnego stanu mentalno-energetycznego. Skupiamy się na subtelnej pracy w obszarze wewnętrznym, nieświadomym.

W naszej pracy w tym obszarze wykorzystujemy m.in.:

Talenty Gallupa i usługi wokół nich (Menedżerski Raport Talentowy, Przywództwo talentowe), które pozwalają zmienić wewnętrzne nastawienie i energię ludzi w organizacji.
Team coaching – pozwalający m.in. zwiększać i ukierunkowywać energię zespołu ukrytą w relacjach pomiędzy ludźmi.
Skanery nieświadomych asocjacji - Profil Pracownika, Profil grupy - pozwalające m.in. mierzyć aktualny stan energetyczno-mentalny pracowników i ich wewnętrzny odbiór obecnej rzeczywistości firmowej.
Coaching Mentalności Zwycięzcy ® - który pozwala poszczególnym osobom m.in. odzyskać i poukładać swoją wewnętrzną energię z różnych nieświadomych części, tak aby ta działała w obszarze zawodowym w zgodzie z nimi i na ich rzecz.

W ramach tych działań możemy też zaproponować pracę zwiększającą energię fizyczną i zdrowotną każdego z pracowników (ćwiczenia fizyczne, dieta, kinezjologia), która także zmienia stan wewnętrzny ludzi i ich wyniki i którą potrafimy mierzyć i monitorować za pomocą Skanerów nieświadomych asocjacji (Profil pracownika, Profil zespołu).

Przywództwo talentowe

Zarzadzanie-przywodztwo-talentowe

Przywództwo talentowe to szereg różnorodnych działań zmieniających: perspektywę spojrzenia na wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacjach, a także działania i myślenie w obszarze zarządzania ludźmi i zespołami, rekrutacji oraz szkoleń.

Przywództwo talentowe i zarządzanie talentami w organizacji z wykorzystaniem koncepcji Talentów Gallupa, jest nowoczesnym podejściem w uzyskiwaniu efektywności i jakości pracy całej firmy. To budowanie sukcesu organizacji poprzez wydobywanie i wykorzystywanie Mistrzostwa Osobistego każdego z pracowników w codziennej pracy. W końcowym efekcie tego podejścia powstaje organizacja „ciągnięta” przez jej pracowników, a nie „pchana” przez Zarząd i kadrę menedżerską. Osiągnięcie takiego stanu organizacji wymaga przede wszystkim mentalnej i organizacyjnej zmiany paradygmatu zarządzania. Nie szukania obszarów słabości pracowników i „wyrównywania” ich do wymaganego przez organizację poziomu ale świadomego inwestowania w rozwój naturalnych ich talentów i ich wykorzystywania w pracy. Wymaga skupiania się nie na tym co jest słabe i wymaga poprawy, ale na tym co jest naturalnie silne i mocne u danej osoby. To podejście pozwala zyskiwać nową, pozytywną „energię” w organizacji.

Przywództwo talentowe umożliwia podwyższenie zaangażowania i wewnętrznej motywacji każdego z pracowników i potem jej odpowiedniego ukierunkowania i zastosowania przez menedżerów i liderów w pracy.

Nasze działania mają także na celu obniżenie początkowych barier ludzi przed zmianą. W związku z tym dbamy aby uzyskali oni odpowiednią wiedzę o swoich talentach oraz informowaniu ich, a nie tylko menedżerów, o działaniach podejmowanych w ramach tego procesu.

Wspieramy też zmianę postawy i świadomości liderów, umożliwiając jak najpełniejsze korzystanie z dobrodziejstwa talentów w ramach organizacji w różnych jej procesach: zatrudniania, wybieraniu szefów, kierowników projektów, sprzedaży itp. 

Wprowadzenie Przywództwa talentowego umożliwia poznanie wewnętrznego potencjału, silnych i słabych stron organizacji, wynikających z talentów pracujących w niej osób (DNA talentowe organizacji). Pokazuje obraz organizacji jako całości – jej głównego ukierunkowania i przeważającego sposobu działania i osiągania sukcesu, lub też jednej z możliwych przyczyn braku sukcesu.

Zmiana w organizacji

zmiana-w-organizacji

Ta usługa wspiera skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji. W unikatowy sposób umożliwia pomiar czynników związanych z nastawieniem i postawą ludzi, zespołów w danym kontekście organizacji lub zmiany. Uzyskane w ten sposób informacje wskazują na potencjalne ryzyka związane z wprowadzeniem zmiany i są uwzględniane przy planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych działań z nią związanych.

W temacie zmian w organizacji bardziej skupiamy się na nie na tym, co zmieniać, bo ta wiedza ukryta jest już w organizacji, a bardziej jak zmieniać. Jakie działania i w jakim celu podejmować, aby zmiany zostały maksymalnie zaakceptowane przez ludzi i wywołały ich zaangażowanie (także emocjonalne) w proces zmiany.

Działania w obszarze zmiany opieramy w pierwszej kolejności na pomiarze tego jak ludzie i zespoły reagują i jaki stan przejawiają (stan rzeczywisty, a nie deklaratywny) w aktualnej sytuacji organizacji. Jak odbierają obecną rzeczywistość firmową i jak ona przejawia się w ich działaniach zawodowych

Wykorzystujemy Skanery nieświadomych asocjacji: Profil pracownika, Profil grupy. Na podstawie pozyskanych informacji proponujemy działania lepiej dopasowane do kontekstu i potrzeb pracowników. Wiemy na co zwrócić uwagę, jak rozmawiać z ludźmi, aby obniżyć ich barierę i opór przed zmianą. Możemy także doradzić konkretne działania na poziomie Zarządu i Kierownictwa firmy, a potem wesprzeć je swoimi działaniami.

Skanery nieświadomych asocjacjii ich zawartość informacyjna umożliwiają,oprócz miar tradycyjnych typu: wielkość sprzedaży, obrót, zysk, uzupełnienie ich pomiarami zmiany w wewnętrznym odbiorze przez pracowników i zespoły. Dzięki temu można lepiej i skuteczniej korygować bieżące działania.

W trakcie zmiany, w miarę potrzeb, wykorzystamy nasze narzędzia i usługi m.in.

Team coaching – pozwalający m.in. zwiększać i ukierunkowywać energię zespołu ukrytą w relacjach pomiędzy ludźmi i zwiększający motywację oraz odpowiedzialność osób w zmianie.

Skanery nieświadomych asocjacji - pozwalające m.in. mierzyć aktualny stan energetyczno-mentalny pracowników i ich wewnętrzny odbiór obecnej rzeczywistości firmowej w trakcie zmiany.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® - który pozwala poszczególnym osobom w trakcie zmiany szybciej poukładać sobie w środku różne działania i ich kolejność. Pozwala także tym osobom wyzwolić ich wewnętrzną energię z różnych nieświadomych części, tak aby ta działała w zmianach, w zgodzie z nimi samymi i na ich rzecz.

Akademia Lidera

akademia-lidera

Akademia Lidera wspiera liderów organizacji w tematach związanych ze zmianą i ludźmi. Pozwala im lepiej poznać samego siebie, nabyć określone kompetencje, a także zdobyć potrzebną w tym obszarze wiedzę.

W ramach Akademii Lidera można nabyć kompetencje i wiedzę w tematach takich jak np. komunikacja interpersonalna, coachingowy styl zarządzania, zarządzania zmianą, zarządzanie własną energią, efektywność osobista i wiele innych.

Liczbę warsztatów, ich kolejność i zakres dopasowujemy do potrzeb określonej firmy czy organizacji.

Dzięki uczestnictwu w takim przedsięwzięciu, liderom uzyskuje świadomość samego siebie, a dzięki łatwiej być mu autentycznym liderem poruszającym się w sferze przyszłości i zmian oraz angażującym w nie innych ludzi.

 

 

Zespoły

 

W dzisiejszych czasach, sukcesu firm i organizacji nie osiąga się w pojedynkę. Potrzebny do tego jest odpowiedni zespół ludzi, którzy przy realizacji zadań potrafią sprawnie współpracować i komunikować się ze sobą. Siła i jakość zespołu nie wynikają z prostego zsumowania sił i jakości poszczególnych jego członków.

Szczególnie widać to w zespołach sportowych. Czasami zwyciężają zespoły, które z danym przeciwnikiem, w teorii, nie powinny wygrać. Przy takich zwycięstwach elementem kluczowym jest tzw. „team spirit”, a po polsku „duch zespołu”, który sprawia, że jakość całości jest większa niż jakość poszczególnych jego składowych.

Dlatego też zespół, jako niezależny byt, wymaga innej pracy niż z pojedynczymi osobami, gdyż składową jego jakości i efektywności są m.in. wzajemne, często ukryte, bądź nieświadome relacje pomiędzy jego członkami.

Profil zespołu

profil-zespolu

StarLevel w pracy z zespołami, najpierw bada środowisko pracy zespołu i interakcji w zespole i to jak zespół, jako całość reaguje na to środowisko pracy. Do tego celu używamy Skanerów Nieświadomych Asocjacji (Raport grupowy) które pozwalają zbadać poszczególne osoby, a także zobaczyć jak poszczególne składowe zespołu razem,  tworzą jego klimat, jakość i efektywność.

Na podstawie uzyskanych podstawowych informacji możliwe jest określenie dalszych kroków, które pozwalają skupić się na obszarach, najistotniejszych z punktu widzenia całego zespołu. Kroki te mogą być wykonywane przez Zarząd firmy, bezpośrednie kierownictwo, lub też z wykorzystaniem zewnętrznych usług (np. coaching, team coaching, warsztaty itp). Ponowne wykorzystanie Raportu grupowego po pewnym okresie umożliwia zmierzenie „miękkich” efektów podjętych w zespole działań widocznych w postawie i nastawieniu zespołu jako całości.

Team coaching

Team-coaching

Team coaching jest najszybszą i efektywną metodą na zwiększenie efektywności pracy zespołu. Jest uruchamiany aby wspierać realizację strategicznych celów stawianych przed zespołami.

Coaching rozpoczyna spotkanie konsultacyjne, które służy ustaleniu szczegółów i celów coachingu. Spotkanie konsultacyjne może być już wsparte wynikami uzyskanymi dzięki Skanerom Nieświadomych Asocjacji (Raport grupowy) i informacjami zawartymi w Raporcie grupowym.

Proces realizacji opiera się na kontrakcie oraz na zakontraktowanych i zaakceptowanych celach i składa się z kilku spotkań zebranych w program co umożliwia skuteczne przeprowadzenie zmiany. Program jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb organizacji i zespołu.

Team coaching prowadzi dwóch coachów, co efektywnie wpływa na zespół modelując pożądane zachowania i postawy a cele procesu realizowane są adaptacyjnie, gdyż współtwórcą treści i tego co się pojawia na spotkaniach zespołu jest sam zespół.

Team coaching jest przeznaczony m.in. dla:

 • pracowników i zespołów projektowych, sprzedażowych, usługowych,
 • zespołów zarządzających i samego zarządu,
 • zespołów w trakcie zmian lub restrukturyzacji,
 • zespołów z niezadawalającymi wynikami lub z brakiem realizacji planów.

 

Pracownicy

Jakość i wyniki organizacji zależą od jakości i potencjału poszczególnych ludzi, którzy pracując w zespołach realizują swoje konkretne zadania i komunikują się z innymi. Zwiększenie wykorzystania potencjału poszczególnych osób, ich zdolność do szybszego uczenia się, sprawniejszego komunikowania się, czy też pełniejszego wykorzystania swojej wiedzy i kompetencji jest kluczem do rozwoju całej organizacji.

Stal Level oferuje specjalizowane usługi służące lepszemu poznaniu potencjału osób, weryfikacji czynników blokujących ten potencjał a także usuwaniu wewnętrznych barier w sięganiu po swój potencjał. Dzięki temu firma ma możliwość efektywniejszego wykorzystaniu aktualnego potencjału każdej z osób w organizacji.

Menedżerski Raport Talentowy


raport-menedzerski

Menedżerski Raport Talentowy, to raport sporządzany indywidualnie dla każdej osoby, obejmujący całościowe działanie jej profilu talentowego, czyli jej 5-ciu dominujących talentów spośród wszystkich 34-ch (istnieje ponad 33 mln możliwych profili talentowych).

Raport zawiera informacje dotyczące sposobu wyrażania się talentów danej osoby w sytuacjach zawodowych, określając też obszar mistrzostwa osobistego, czyli sposobu funkcjonowania osoby w świecie, który jej przychodzi naturalnie i łatwo, dając jej zadowolenie z pracy i ładując ją większą energię.

Informacje zawarte w raporcie pozwalają zarówno menedżerowi jak i pracownikowi lepiej wykorzystywać jego talenty w różnych perspektywach biznesowych np. współpraca z ludźmi, współpraca z klientem, zarządzanie ludźmi.

Menedżer dzięki tym informacjom, może m.in. kierować pracownika w określone środowisko pracy, do zadań, które on wykona lepiej i szybciej i po których realizacji będzie miał więcej energii niż inni. Będzie wiedział też jak pracownik odnajduje się w zespole i jego potencjale relacyjnym z ludźmi, a w perspektywie długoterminowej zaplanować kierunek rozwoju pracownika.

Natomiast pracownik może dzięki niemu bardziej świadomie zarządzać swoimi talentami, tak aby umieć w różnych sytuacjach „powstrzymać” działania dominujących talentów i móc wykorzystać inne, bardziej odpowiednie w danym momencie, do osiągnięcia sukcesu. Wszystko po to aby osiągać lepsze wyniki w sytuacjach zawodowych spoza obszaru doskonałości własnych talentów. Pozwala też wypracowywać swoje indywidualne podejście do sytuacji zawodowych, pozwalające wykorzystywać pełnię swoich talentów.

Profil pracownika

profil-indywidualny2

Profil pracownika jest raportem z informacjami uzyskanymi za pomocą Skanerów Nieświadomych Asocjacji (Profil Pracownika). Umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym wewnętrznym odbiorze przez daną osobę obecnej rzeczywistości firmowej i jej przełożeniu na sposoby działania i wpływania na inne osoby w zespole czy w firmie np. dotyczących:

 • poziomu utożsamiania się z firmą,
 • podatności na zmiany i umiejętności dostosowania się do zmian w firmie,
 • podatności na stres i poziomu odczuwanego stresu w firmie/organizacji,
 • potencjału do działania i obecnej efektywności w pracy,
 • elementów motywujących i stresujących: w firmie i podczas wykonywania pracy,
 • zachowania przejawianego w sytuacjach normalnych, stresie i w podczas zachodzących zmian
 • … itp.

Omówienie z osobą takiego raportu (niezależnie od jego aktualnego stanowiska) umożliwia jej uświadomienie sobie wpływu i połączeń różnych aspektów jej życia i podjęcie własnych decyzji i działań umożliwiających jej samodzielną zmianę niezależnie od innych działań podejmowanych na poziomie firmy.

Profil pracownika umożliwia też pomiar zmiany w stanie wewnętrznym pracownika i jej wpływu na efekty pracy po pewnym czasie np. po szkoleniach, coachingu, warsztatach czy też innych działaniach w ramach firmy.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ®

Coaching-Mentalnosci-Zwyciezcy

Jest to proces składający się z 6-8 indywidualnych ok. 1,5 godzinnych sesji, odbywanych raz na miesiąc umożliwiających bardzo szybką i w zgodzie z sobą zmianę zachowań, emocji, myśli na nowe pozwalające budować w każdej osobie stan mentalno-psychiczny umożliwiający kreowanie nowych rozwiązań i podejmowanie trafniejszych decyzji nawet w najtrudniejszych, stresujących sytuacjach. W procesie tym wykorzystywane są nowe, jeszcze mało znane na świecie podejścia (m.in. Coachingu Generatywnego i Clean Coachingu).

Bazują one na subtelnej i metaforycznej pracy wykorzystującej ukryty potencjał tkwiący w części nieświadomej umysłu osoby. Coaching opiera się na podstawowym założeniu, że to klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie a rolą coacha jest wsparcie przy odnajdowaniu najlepszych rozwiązań znajdujących się już w jego świecie.

Coaching Mentalności Zwycięzcy ® to podejście systemowe wykorzystujące m.in.: paradygmaty świata kwantowego, najnowsze osiągnięcia w zakresie psychologii, wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki. Holistyczne podejście umożliwia osiągnięcie lepszych rezultatów.

Sesje skupiają się na świecie klienta, nie wymagają analizy przeszłości, szukania źródeł czy przyczyn a jednocześnie powodują one głębokie zmiany, widoczne w codziennych zachowaniach a budujące trwały, wewnętrzny stan dający większą energię życiową oraz radość. Stan, który można opisać słowami: „Niezależnie od tego co się wydarzy,  dam sobie radę”. Stan w którym zawarty jest już spokój i swobodniejsze spojrzenie na życie i jego wyzwania, przez co można osiągać sukcesy na miarę swojego potencjału a dzięki czemu pojawia się poczucie większego spełnienia, dostrzegane zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

To co w wyniku takich sesji często pojawia się jako efekt uboczny to: lepsze zarządzanie i wykorzystanie własnego czasu, szybsze i lepsze decyzje biznesowe oraz życiowe, work-life balance, większa otwartość, lepsze relacje z innymi, nowe pomysły rozwiązań, konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu, itp.

Kluczowe założenia w Coachingu Mentalności Zwycięzcy ®:

 • Stan osoby generuje wyniki uzyskiwane przez nią w rzeczywistości.
 • Klient ma już wszelką wiedzę (w obszarze nieświadomym) czego potrzebuje, czy jakie jest rozwiązanie danej sytuacji, jakie decyzje podjąć, więc kwestią jest tylko jak szybko do tego dotrzeć.
 • Część nieświadoma wyraża się w różny sposób: słowa, działania, czy też wewnętrzne metafory i obrazy.
 • Rzeczywistością klienta, jest to co on czuje, myśli, co pojawia się w nim, a nie to co uważają inni, że powinien czuć w danej sytuacji.
 • Pracuje się z tym co jest w kliencie– bez oceny, bez dzielenia na dobre i na złe.
 • Klient po sesji ma wyjść w stanie lepszym niż wszedł.Coaching

coaching-starLevel

Proces stanowi cykl kilku spotkań (w większości przypadków od 6 do 8), w odstępach 3 do 4 tygodni realizujących cel postawiony przed daną osobą. Mając na uwadze indywidualne podejście do Klienta bierzemy pod uwagę uzgodnienie innych form prowadzenia coachingu biznesowego.

Skupia się bardziej na świadomych aspektach danej osoby i osiągnięcia przez nią celu coachingu. Coach jest osobą, która ma wesprzeć osobę na jej drodze, a także zadbać, aby cel coachingu nie został w tym procesie zagubiony.

Czas trwania całego cyklu jest zależny od celów Klienta i może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy pamiętać, że w tym modelu coachingu wiele zmian na poziomie postaw, nawyków i strategii wymaga jednak pewnego czasu.

Posługujemy się o standardami wypracowanymi przez International Coaching Community (ICC), a nasz warsztat pracy wzbogacamy czerpiąc wiedzę i inspiracje od takich autorytetów, jak: Joseph O’Connor, Robert Dilts, Steven Gilligan, Richard Bolstad i innych.